Burs Yönergesi

TÜRKİYE GAZİLER VE ŞEHİT AİLELERİ VAKFI İSTANBUL ŞUBESİ
KARŞILIKSIZ BURS YÖNERGESİ


MADDE 1: AMAÇ
Ülkemizin geleceği olan gençlerimize imkan tanımak ve eğitimlerine yardımcı olmak suretiyle ileride eğitim seviyesini yükseltmek ve bu sayede Ülke kalkınmasına destek vermektir. Memleketimizin endüstri, ticaret ve eğitim alanlarındaki büyümeyi desteklemek amacıyla özellikle bu alanlarda yapılan eğitim faaliyetlerine katkıda bulunur. Amacımıza ulaşmak için Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İstanbul Şubesi  tarafından hazırlanan bu yönergede öğrencilere verilecek karşılıksız bursların esas ve şartları maddeler halinde belirlenmiştir.


MADDE 2: KAPSAM

Bu yönerge; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan ortaöğretim, lise, önlisans ve lisans öğrenimi yapan veya bu eğitim kurumlarına girme hakkını elde etmiş ancak öğrenimine kendisinin veya ailesinin imkanlarıyla devam edemeyen gazi çocuğu, gazi kardeşi, şehit çocuğu veya şehit kardeşi olan başarılı öğrencilere karşılıksız olarak vakıfça verilecek burslar ve bursların ödenmesi ile ilgili usul, işlem ve hükümleri kapsar.


MADDE 3: TANIMLAR

Bu Yönergede adı geçen bazı deyimlerin karşılıkları aşağıda belirtilmiştir:
a) Vakıf: Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İstanbul Şubesi´ni,
b) Yönetim Kurulu: Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu´nu,
c) Öğrenci: Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan ortaöğretim, lise, önlisans ve lisans öğrenimi yapan veya bu eğitim kurumlarına girme hakkını elde etmiş ancak öğrenimine kendisinin veya ailesinin imkanlarıyla devam edemeyen gazi çocuğu, gazi kardeşi, şehit çocuğu veya şehit kardeşi olan başarılı öğrencileri,
d) Burs Komisyonu: Burs başvurularını değerlendirerek nihai karar için Vakıf Yönetim Kuruluna önerilmesi maksadıyla Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan komisyonu ifade eder.


MADDE 4: BURS TÜRLERİ

Vakıf tarafından her yıl yeniden tespit edilecek kontenjan tutar ve sürelerde verilecek olan karşılıksız burs türleri aşağıdadır. Yönetim kurulu aşağıda ifade edilen burs türleri üzerinde değişiklik yapmaya yetkilidir.
a) Ortaöğretim bursları,
b) Lise bursları,
c) Yüksek Okul (2 yıllık) bursları,
d) Yüksek Öğrenim (Lisans) Bursları,


MADDE 5: BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK NİTELİKLER ve İSTENEN EVRAKLAR

Burs verilecek öğrencilerde aşağıda sıralanan nitelikler aranır:
a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Gazi çocuğu veya kardeşi ya da Şehit çocuğu veya kardeşi olmak,
c) Başka bir resmi veya özel kuruluştan burs veya kredi almamak, (kredi ve yurtlar kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engeli öğrencilere verilen burslar hariç),
d) Gelir düzeyi düşük olmak,
e) Ara sınıflar için yıllık genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden 80 olmak,
f) Adli sicil kaydı bulunmamak,
g) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak,

Burs verilecek öğrencilerden aşağıda sıralanan evraklar istenir:
a) Nüfuz cüzdanı örneği,
b) Savcılıktan iyi hal kağıdı,
c) İkametgah,
d) Yüksek öğretime yeni başlayan adayların ÖSYM sonuç belgesi çıktısı ve okul giriş başarı sıralamasını gösteren belge,
e) Yüksek öğretim ara sınıf bursiyer adayları için başarı belgesi olarak tamamlanan son ders yılı veya yarı yıl itibariyle aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren belge (transkript),
f) Lise öğrenimine yeni başlayan adaylar için ilköğretim diploma fotokopisi ile en son alınan karne fotokopisi,
g) Lise ara sınıf bursiyer adayları için başarı belgesi olarak tamamlanan son ders yılı veya yarıyıl itibariyle aldığı karne fotokopisi,
h) Öğrenim görülen okuldan alınacak öğrenci belgesi,
i) Anne - baba çalışıyorsa resmi gelir belgesi,
j) Anne - baba çalışmıyorsa fakirlik belgesi,
k) Gazi çocuğu, gazi kardeşi, şehit çocuğu veya şehit yakını olduğunu belgeleyen resmi belge.


MADDE 6: BAŞVURMA

Burstan yararlanmak isteyenler Vakıf’ın internet sayfası üzerinden  "Burs Başvuru Formu"nu doldururlar ve 5. maddede istenilen diğer bilgi ve belgeleri elden veya posta yoluyla Vakıf merkezine ulaştırırlar. Vakıf’a burs için başvuracak her aday, ailesinin ve kendisinin malvarlığı ve gelir durumunu tam olarak beyan eder, ayrıca gazi çocuğu, gazi kardeşi, şehit çocuğu veya şehit yakını olduğunu da resmi bir belge ile kanıtlar. Vakıf, gerekli gördüğü hallerde, bildirimde beyan edilen hususların doğruluğunu her zaman araştırabilir, yanlış beyanda bulunulduğu tespit edilirse verilmekte olan burs kesilir ve o tarihe kadar yapılan tüm ödemeler Vakıf tarafından bu yönergenin 12. maddesi gereğince geri alınarak, yasal işlemler için adli merciilere başvuru yapılır.


MADDE 7: BURS SAYISI VE MİKTARI

Her yıl burs verilecek öğrenci sayısı, burs miktarı Burs Komisyonu’nun teklifi ile Yönetim Kurulu’nca tespit olunarak Vakıf bütçesinde bunu karşılayacak bir miktar ayrılır ve Yönetim Kurulu toplantısında bütçe ile birlikte onaylanıp yürürlüğe girer.


MADDE 8: HAK TALEBİNDE BULUNULMAMASI

Bu yönerge bursların tahsis ve takibi konusunda iç düzeni sağlamak amacıyla hazırlanmış olup, Yönerge hükümleri Vakıf´ın bursiyerlere karşı bir taahhütü anlamına gelmez. Yönerge hükümlerinin uygulanmasından Vakıf´ın vazgeçmesi durumunda bursiyerler yönerge hükümlerine dayanarak herhangi bir hak talep edemezler.


MADDE 9: BURS SÜRESİ

Burslar ilke olarak 1 yıl ve burs ödeme süresi, yıllık öğrenim süresi olan 9 aydır (Bir yıllık dönem Ekim-Aralık ve Ocak-Haziran aylarını kapsar). Müteakip yıllarda bu yönergenin 5. maddesindeki koşullara uygunluğu devam edenlere yeniden değerlendirme yapılarak öncelik tanınır. Başarı gösteren öğrencilerin bursları mezun oluncaya kadar devam edebilir. Vakıf bütçe imkanlarında olağandışı bir sebeple daralma olmadığı sürece, bu yönerge hükümlerine göre başarısı tespit edilen ve bunu devam ettiren öğrencinin her sene öğrenci belgesi ve not çizelgesi/transkriptini Vakıf ’a beyan etmesi halinde bursunun devam etmesi esastır.


MADDE 10: BURS TAHSİSİ
Vakıf Bursları’nın kimlere verileceği, burs komisyonunun burs almaya hak kazananlar ile yapacağı her yıl Eylül ayı içindeki mülakat sonucunda ve Yönetim Kurulu´na önerilecekler arasından en geç Ekim ayı içinde Yönetim Kurulu’nun kararı ile 5. maddedeki esaslara uygun olarak belirlenir.


MADDE 11: ÖDEME

Burslar öğrenciye aylık ve banka aracılığıyla ödenir. Ödeme yapılabilmesi için, bütün işlemlerin tamamlanması ve Vakıf´ın yönlendireceği banka nezdinde öğrencinin kendisi adına bir hesap açtırması zorunludur.


MADDE 12: BURSUN KESİLME HALLERİ

Vakıf Bursları aşağıda belirtilen hallerde, Burs Komisyonu´nun önerisi ve Yönetim Kurulu´nun kararı ile kesilir:

a) Öğrencinin devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması,
b) Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırma cezası ile cezalandırılması veya gerek okul içinde gerek okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tespit olunması ve hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkum olması,
c) Öğrencinin 6.maddede bahsedilen burs başvuru formunu gerçeğe aykırı olarak doldurduğunun anlaşılması,
d) Öğrencinin başka bir kurum ve/veya kuruluştan burs alması,
e) Uyarılara rağmen öğrencinin mazeretsiz 3 (üç) ay kendisine tahsis edilen bursu almaması,
f) Başarı gösteremeyen ve bu yetersiz başarı veya başarısızlığı için sağlık, ailevi veya Yönetim Kurulu’nca kabule şayan bir mazeretinin bulunmaması,
g) Eğitime engel olacak bir sakatlığı veya hastalığının bulunması,
h) Başarı durumunun yukarıda bahsedilen seviyenin altına düşmesi,
i) Her sömestre ve öğretim dönemi sonunda öğrenci belgesi ve not çizelgesi/transkriptin zamanında Vakıf’a teslim edilmemesi,
j) Sene kaybetmeden yatay geçiş yapanlar haricinde okul değiştirilmesi,
k) Öğrencinin şahsi talebi halinde.


MADDE 13: BURSUN YENİDEN VERİLMESİ

Öğrencinin devam etmekte olduğu sınıfta kalması halinde kesilen burs, bir sonraki sınav döneminde en az iyi derece alması veya not ortalamasının ilgili maddelerde belirtilen not ortalaması veya daha yüksek olması halinde, burs kontenjanının müsait olması şartı ile bir defaya mahsus olmak üzere Yönetim Kurulu kararı ile yeniden verilebilir.


MADDE 14: BURS ALAN ÖĞRENCİNİN TAKİBİ

Vakıf´dan karşılıksız burs alan öğrencinin öğrenim durumu, görevli personel tarafından devamlı takip ve kontrol edilir. Vakıf´da her öğrenci için bir dosya tutulur. Bu dosyalarda yapılan ödemeler, öğrencinin başarı ve genel durumu yer alır. Öğrencilerin öğrenim durumunun gerektiği gibi izlenebilmesi için, bütün burs alan öğrencilerin durumlarını belirten bilgi ve belgeleri zamanında Vakıf’a göndermeleri zorunludur.


MADDE 15: MALİ HÜKÜMLER

Verilecek her türlü bursların sayısı, para olarak miktarı Vakıf Yönetim Kurulu tarafından bütçede bu iş için ayrılan ödenek göz önüne alınarak tespit edilir. Yönetim Kurulu bu iş için gerektiğinde bütçenin diğer kalemlerinden aktarma yapabilir.


YÜRÜTME

Bu Yönerge toplam 15 (onbeş) maddeden oluşmaktadır ve Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu’nca yürütülür.


YÜRÜRLÜK

Toplam 15 (onbeş) maddeden oluşan işbu yönerge Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu´nun ............. tarih ve ...... sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.